Welcome.
Write Refresh
Always Horny: yirubber..sengifendela ifinal manje useyahayiza.Ngizwe ukuthi sengizochama manje,ngifende ngisheshise..ngizwe igagasi,ngizitshele ukuthi ngizomchamela ezinqeni kuvele kungenzeki.
2013-07-27 04:45:22

Always Horny: akasakhali,akasahefuzeli usekweqe amehlo ngathi ufile,ngizwe inquza ibophana kanti useyachama..ngimnike ithuba aqine angibambe ngqi.ngiphinde ngimsule. ngimbuze ukuthi uryt yini,athi usekhathele.ngimphendule alale ngesisu ngize ngemumva kuvele kube mnandi, ngifende iskhathi eside.ipipi selivele lab
2013-07-27 04:41:33

Always horny: Ngilikhiphe ngimsule ngethawula,bese ngimkhotha emqaleni slowly..aphinde alibambe alifake ipipi.kusuke lokho ngifende ngisheshise..bese ngiphakama kancane sengathi ngiyalikhipha,ngimuzwe enqamukelwa wumoya aphakame, ngiphinde ngilishaye deep..ngimbambe umlenze owodwa ngiwuphakamise ngilishaye phakat
2013-07-27 04:35:58

Always horny: uyakhala.ungibiza ngawo wonke amagama,ngimlalise ngomhlane ngiphakamise imilenze ngimbambe ngengewheelbarrow, azifakele yena ipipi ngiqhubeke nokufenda..sengifenda sengathi ngiyahlanya,naye usememeza sengathi khona okumshayayo.ngimuzwe eqina,ngehlise ipace..athambe akweqe amehlo
2013-07-27 04:28:25

Always Horny: Ngifendele ngaseceleni ngimuzwe ekhala..ngishintshele kwelinye isayidi lenquza avele ahayize..ngimgudle izindonga zenquza ngibuye ngilifake liqonde ngqo..ayeke ukufenda alalele lendlela engimbhebha ngayo ngibe ngimphulula izinqe ezibomvu tsebhu.
2013-07-27 04:24:03

Always Horny: sekuthi angichame,ngivele ngimsuse. ngimdunusise azibambele yena alifake,kuthi bushe tjo iyashisa lenquza endala..ngiqale ngifende slowly naye uyangihlangabeza..ngizwe kumnandi ngifende kakhulu
2013-07-27 04:20:34

Always Horny: enkabeni ebe..lapho sengifenda ubala ipipi limile mpo!.ehle eze efike kuyona imamba yami,ngizwe sekushisa kanti uselifaka emlonyeni..tjo angikaze ngamuncwa kanje
2013-07-27 04:17:34

Always Horny: angibambe ikhanda, ngiqhubeke ngimkhothe ngipetulile,ngikhothe ngisheshisa..ahayize angibambe angiqinise..ngimbone eqina ephakama..kanti useyachama. ngithathe ithawula ngimsule. bese ngehlisa iboxer short yami..avuke angiphushe ngibe ngaphansi,angikhothe all over..ebe edlalisa amasende..angikhothe e
2013-07-27 04:14:35

Always horny: ngehle ngiye enquza,ngiyqabule avale ubuso ngesandla..ngivele ngiyikhothe ngaphandle slowly..Bese ngimvula kahle imilenze,ngipetule inquza ngiyikhothe ngifake ulimi phakathi..akhale angibize ngoluv..ngilwe nobhontshisi ngiwimunce ngokucophelela
2013-07-27 04:04:39

Always Horny: anyelwa..ngafaka ulimi endlebeni,wavele wakhala ezwa ubumnandi wathi "I love u sweetheart"..ngehlela emabeleni,ngidlalisa elinye ngesandla elinye ngilimunyunga softly,ngimuzwe enkwankwaza kungakhulumeki...ngehle ngiye enkabeni ngibuyele ebeleni.
2013-07-27 03:59:56

Always Horny: ncane kwaqondana imilomo,ngamqabula wangemukela..lavele lawugodo ipipi kulowomzuzu..saqabulana singajahe lutho. ngaphakama wangikhumula it-shirt,ngabuyela emlonyeni ngibe ngidlalisa amabele ngezandla asoft sengathi awevirgin..ngehlela emqaleni ngolimi softly n tenderly,kungajahiwe..but ngiyafa ukuqh
2013-07-27 03:55:39

Always Horny: ngithi sorry aunt bengingaqondile ukubona into yakho,lapho ngimbrusher kancane ngesandla esinqeni akasho lutho..ngivele ngithi "cha aunt mahle amapanty akho"..ahleke kakhulu ,Ngibrushe izinqe ngiqinise,aphenduke alale ngomhlane liqaqeke ithawula kuvele isbumbu esishefiwe..ngagxuma ngahlala,ngehla ka
2013-07-27 03:50:18

Always horny: ngehle njalo ngifike eqolo,sengiqhanyelwe..naye ngiyamuzwa ukuthi uqhayelwe. Ngizwe uvalo lungithi heqe!. ngibambelele esinqeni ngenze ngamabomu athule, ngimuzwe esethi "ave ugangile wena,ngishiya iphone yami wena ubuka izinto zabantu abadala"..
2013-07-27 03:45:26

Always Horny: in her room,Angimemeze futhi. ngimfice elele ngesisu embhedeni ithawula lisezinqeni, ethi angimgcobe imassage oil emhlane..ngiqale ngimgcobe ke ngiphulule umhlane wonke nasemqaleni ngimuzwe ehefuzela
2013-07-27 03:41:32

Always Horny: Ngaphika wavele wathi uyayazi yena ukuthi akayishiyanga kumapics, ngixolise.Angibuke ngokumangala okunokwethuka.Ahambe aye egyimini..abuye sengimngenisele iwashing yakhe including panties..Angene ebathroom amemeze ethi angimlethele ishowercap,ngiveze isandla ngimnike..Aphume esebhince ithawula angen
2013-07-27 03:37:41

Always horny : Ngikhulume necall ngiqede bese ngiya chater via WhatsApp, few mins later I heard her callin my name eza ngaserumini yami ngasabela,waphusha umnyango wangena egqoke izinto zokugyma..itrackpant ekala umsele wenquza..wafika wathi "kade uyenzani phone yami?" ekhombisa ukwethuka.
2013-07-27 03:26:24

always horny: sengilokhu ngiphulula ipipi lami..ngize ngifice namaporn videos..kuthi angishaye indlwabu. kungene icall on my phone ngiyishiye phezu kwetafula eka-aunt nginga-exit kumapics ngikhulume necall ngize ngiye in my room.
2013-07-27 03:21:17

Always horny: Ngiqhubeke namapics ngize ngifike kumapics esbumbu esishefiwe...esiclean. plus the photos are clear she z using nokia lumia. uma ngibheka idate yamaphoto ngithole ukuthi kade eshutha namhlanje..ngizwe ngiqhanyelwa strong
2013-07-27 03:17:05

Always horny: ngibuye engasekho edinning esecambalele eroomini yakhe,ngifice iphone yakhe phezu kwecoffee table,ngiscrolle amapics.ngifice izithombe eziveza isbumbu esigqoke ipanty elisexy white with pink dots.
2013-07-27 03:13:27

Always horny: Kuvele amathanga abomvu..angikaze ngamcabangela lutho u-aunt,but today ngizizwe ngimhalela strong..umi kahle unomzimba osulekile uclean,ufit akasona isdudla nezinqe ezimi kahle ngathi una20 years uma umbuka..but she z 35 and am 24..Ngivele ngikuzibe lokhu engikubonayo,ngihambe ngiyomwashela imoto...
2013-07-27 03:09:27

[1].. [10] [11] [12] [13] [14] ..[78]
Messages: 1558
Answered messages: 0
Back to site
Guestbook registration