Welcome.
Write Refresh
Vukile : akhumule iphenti ,ey uyashisa lomuntu ,ngicele ukumqabula inkomo avume ,ey mngakanani uBean wakhona n umuntu wakho uClean uyazthanda ,way'vula yonke imlenze engathi uyabeletha ,ngay'buka lento kwangathi iyang'xhopha ,aw ngawudla ubhontshisi ngaw'belesela kwancane indawo
2014-08-03 10:36:21

Vukile : sengincike kusona isbumbu ephentini mina ngigqoke iBVD ,angsaqanyelwe akwa lana ,ipipi selincike esibunjini lento ewukuthi sesiyafendana kodwa sisagqokile ,ay al'qaqae iBhayi nami ngikhumule iTop yami ngvele ngyohlala kulama belekazi akhe ashisayo ngesfuba ,luyasho ulimu lana ,ngikhumule iBVD ,naye
2014-08-03 10:34:10

Vukile : mina ngisabamba ngisayeka kwamanye ama room ,ngiphathe nama condoms ,ngithe uma ngibuya aibo ....lomuntu umise amadolo ambhedeni ,ngaya nami ngayongena embhedeni ,ngangabe ngsalala naseceleni ngavele ngawavula lama thanga awamisile ngangena phakathi kwiBhayi ,saqabulana kwajuluka indlu ,lapho sengin
2014-08-03 10:32:53

Vukile : lwangshaya-ke uvalo ukuthi aybo loSistaz ufika ngempela & manje notshwala absekho phela sek'khona lawo mahlonyana ,ngimvulele-ke angene ugqoke iBhayi unkunzana lo ,silandelane siye kwu room englala kuyona afike ahlale embhedeni ,sixoxa nje yena usevele waz'jila wabheka phezulu embhedeni ,mina ngisab
2014-08-03 10:30:40

Vukile : ngzobe ngsay'hhalela iNgquza ,asho-ke ukuthi uzofika ngo 11to12 ksasa emini yasek'seni ,sivumelane-ke ngimshiye ngihambe ngiye endlini ,ngak'sasa zihambe izikhathi sengkwenze konke okwalay'ndlini ngiqede yonke into seng'gezile ,akabange esafona ngezwa sek'khala i-Knock ngathi uma ngivula aybo uyena
2014-08-03 09:05:19

Vukile : ngempela ,uyabibila manje ngize ngimuzwe achamele khona esandleni sami ,ngifile manje ukqhanyelwa nami ,ngimcele ukuthi asambe siye endlini yami ,athi ngeke akwazi ,ngithi haw kanti ngayo yonke lento ubuqondeni uma usuzophinde ung'ncishe futhi ? Athi ucela uk'fika ksasa ,aksenani naksasa ngzobe ngsa
2014-08-03 09:00:05

Vukile : ukuthi lona ngzombhebhe impela shuthi kade wayeng'funa ,saqhubeka-ke samuncana ,ugqoke isketi esesiphenyekile isandlanami sisengene sonke enkomeni engakanani ...Mmmm ,naye usengiqaqe uZip isandla sakhe siphakathi ulokhu elpotoza kamnandi ,angiz'bekile nami phansi la kuyena uBhontshisi ngiyawunwaya n
2014-08-03 08:50:55

Vukile : ukuthi izobonana ksasa ,ngiphume endlini ngiye komlinda ngekhona lendlu ,naye abe ephuma endlini eza kumina ,uthe efika nje lana kumina ngincike ngendlu asisabange sisakhuluma lutho saveleve sadumelana ngoKiss ,saqabulana ngezwa ngiqhanyelwa same time ,naye ngamuzwa eseshisa bhe ,ngavele ngabona uku
2014-08-03 08:49:04

Vukile : walay'khaya esese kameleni lakhe ,nabantu abalana endlini sebehleli gqwa-gqwa ,nangu-ke naye usehleli lana eduze kwami ,sixoxe sixoxe ngimubuze ukuthi lento abeyisho ubeqonde uk'thini ? ngimtshele-ke ukuthi sengyahamba ,athi uzong'phelezela angphume uzong'landela ,ay nangempela ngitshele leziy'dakwa
2014-08-03 08:47:07

Vukile : but sengyabona sekukhona lokho kuntshontshana ngamehlo phakathi kwami naye n amehlo agangile ,sengyezwa nami ukuthi lona ngyamhlaba ,inkinga aklula ngenze noma ikanjani coz phela sihleli kubo lana .sahamba-ke iskhathi nalana endlini abantu bagoduka ngama ncozu ,sagcina sesisele sim'balwa ,lomjita wa
2014-08-03 08:44:48

Vukile : ngavele ngangabe ngisazi-ke ukuthi uthini manje uSistaz lo ,yena muhle impela n angfuni uk'qamba amanga ngyamhhalela ,ayke uthe angasho njalo ngashaya sengathi anganimnakile but ngenhliziyo ngiyasho ukuthi lona ngzombhebha ,ziqhubekeke izindaba kuphuzwe kuphithizele kuye le kuye le lana endlini ,but
2014-08-03 08:42:57

Vukile : obaziyo utshwala uyazi ukuthi kyakhulunya kanjena uma amajita ehleli nesimame ,ay ilokhu iqhubeka impikiswano uSistaz aze aphahluke angazi nami ngaliphi ,athi atleast umuntu lana kunina onenswebu yokuyazi lento nangu ----->esho ekhomba mina ,athi ama lips namehlo ami axoxa enye indaba ,ay ngavele ng
2014-08-03 08:35:19

Vukile : ulimi olukhulunywayo sel'qala ukshintsha kwazise notshwala seb'ngenile impela ,uSistaz ubelesele ngokuthi sabafana abancane sonke ngeke simenze lutho ,aw nnna ....sistaz usho ukuthi ngeke ngempela sikwenze lutho ? Ashaye phansi ngonyawo uSistaz athi cha impela bafana bami angiy'niki igenge engangani
2014-08-03 08:30:58

Vukile : abanye bayazidansela nje abanake muntu notshwala futhi buyasha lana kwazise sivalile sonke emsebenzini (sidla ama bonus) ay kuthe nje ngok'hamba kwesikhathi kwagcina sekukhona iqoqo eliphuzela etafulena nami ngangik'lona-ke lelo tafula nomunye woSisi balay'khaya omdadlana kunami ,ulimi olukhulunyway
2014-08-03 08:27:17

Vukile : Festive Season ,akekho umuntu omdala lana kulomuzi lomjita wami uyena indoda yalelikhaya ,izikhathi sekowo 7 ntambama sel'yashona impela & nobumnandi sebubuzwa kulendlu ,sesisendlini-ke manje sihleli ngaphakathi eSitting + Dinning & indawo idedile abanye bahleli koSoffa ,abanye ezihlalweni etafuleni
2014-08-03 08:24:39

Vukile : Kwangungafanele impela ,nakhuke ngo 2011 December sihleli komunye umuzi nje wakhona lana komakhelwane sihleli noMjita wakhona esphuza naye ,kumandi syaphuza imini yonke kwazise uyalazi nelanga lango December ,amantombazane akhona amadala agcine esesi join(ine) coz wonke umuntu usuke ezshibizela nge
2014-08-03 08:21:05

sa singles: sa singles visit http://date2shag.mobi
2014-08-03 07:56:08

To Seh: usumtholile umuntu ozokisisa Seh?
2014-08-03 03:15:00

Spermboi: Ngafa ukuqhanyelwa Magalz 074 225 7344 Call me f ufuna ukuzwa ubumnandi bento
2014-08-02 17:13:12

fizzy gel: mmmmmmm
2014-08-02 16:45:30

[1].. [10] [11] [12] [13] [14] ..[80]
Messages: 1597
Answered messages: 0
Back to site
Guestbook registration